12, ఫిబ్రవరి 2017, ఆదివారం

అవనిపై నుండు వా రందరు నిటులే


అవనిపై నుండు వా రందరు నిటులే
యెవరి దారి దగుచు నేగెడు వారే

ఎవరి నడక వారిది యెవరి నడత వారిది
ఎవరి బలిమి వారిది యెవరి కలిమి వారిది
ఎవరి పలుకు వారిది యెవరి గిలుకు వారిది
ఎవరి పదము వారిది యెవరి చదువు వారిది
అవని

ఎవరి కులుకు వారిది యెవరి ఉలుకు వారిది
ఎవరి తెగువ వారిది యెవరి తెగులు వారిది
ఎవరి తలపు వారిది యెవరి వలపు వారిది
ఎవరి మెతుకు వారిది యెవరి బ్రతుకు వారిది
అవని

ఇవల సకల జీవులు తివురు వికట విధమిది
యవల కలుగు జీవిత మెవరి కెఱుక గానిది
ఎవడు రామచంద్రుని యెఱిగి కొలుచు నాతడె
ఇవల నవల రాముని యెదుట నుండు నెప్పుడు
అవని