1, సెప్టెంబర్ 2016, గురువారం

నీకు సంతోషము నాకు సంతోషమునీకును నాకును నెయ్యము కలదని
నీకు సంతోషము నాకు సంతోషము

తెలిసీతెలియని దేబె స్నేహమని
తలచవు నన్ను చులకన చేయవు
పిలిచెద నేను ప్రేముడి మీఱగ
పలికెద వీవు పరమాదరమున
నీకును

నీవాడ నైతిని నీకు సంతోషము
నావాడ వైతివి నాకు సంతోషము
నీవేడ నేనేడ నావాడ వటనె
నీ విలాస మిది నిజమగు భాగ్యము
నీకును

వేల భవముల విరిసిన మైత్రి
నీలాగునే సాగ నీయుము రామ
చాలు నిన్నంటియుండు సద్భాగ్యమే
చాలు చాలు నాకు చాలును రామ
నీకును